Szabályzat

Szabályzat

Részvételi-, Adatkezelési és Játékszabályzat
„Levél az Aranyhomok Mikulásnak”

1.    Az Magnus Pelso Kft. (a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

2.    A játék technikai hátterét az Aranyhomok Business-City-Wellness szálloda  biztosítja (a továbbiakban: Lebonyolító vagy Adatfeldolgozó).

3.    A Játékban kizárólag a 21. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, magyar állampolgárságú* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

4.    A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot és a játékszabályzatot. Egy Játékos csak egy e-mail címmel jogosult a Játékban részt venni.

5.    A Játék időtartama: 2023.12.01. – 2023. 12.29.

6.    A Játék menete: A Játékban való részvételhez a Játékos a „Levél az Aranyhomok Mikulásnak” sablon felhasználásával írt és bedobott levél leadása szükséges a szálloda halljában kijelölt zárt postaládába. A levelet a Játékos nevével és email címével szükséges ellátni. 

7.    A Játék nyereményei:
•    Fődíj: 1 db 2 fő / 2 éjszakára szóló ajándékutalvány reggelis ellátással, mely az Aranyhomok Business-City Wellness Szállodában váltható be 2024.05.31-ig
•    Vigaszdíj: 2024.  időszakban kedvezményes foglalási lehetőség mindazoknak, akik részt vettek a játékban. A kedvezményes árak egy-egy promóciós kód segítségével válnak elérhetővé, melyeket a Szervező küldi ki a Játékosoknak 2024. január elején.

8.    A sorsolások a véletlenség elvének megfelelő gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. A sorsolások nem nyilvánosak. A Játék 1 fődíj kerül kisorsolásra. A sorsolások nyilvánosságra hozatalát a 17. pont tartalmazza.

9.    A sorsolások helyszíne: Aranyhomok Business-City-Wellness Szálloda, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 3. 

10.    A Szervező a nyertesektől további adatokat kér be a nyeremények átvételével (kiszállításával) kapcsolatban. A nyereményeket a Szervező juttatja el a nyertes játékos részére 2024. január 5-én.

11.    Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a Játékosokat további adatok közlésére is felhívni.

12.    Amennyiben a nyertes nem érhető el a regisztrált e-mail címen, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a hivatalos Részvételi-, Adatkezelési- és Játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül.

13.    A nyertesek a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak.

14.    A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

15.    Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

16.    A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

17.    A Szervező a nyertesek és a pótnyertesek névsorát a https://aranyhomok.accenthotels.com/hu/level-az-aranyhomok-mikulasnak oldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg.

18.    A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek (*-gal jelölt feltételek). A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik.

19.    Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

20.    Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

21.    A játékban a Szervező és Lebonyolító dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói* nem vehetnek részt.

22.    A Játékos általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
23.    Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz
•    feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és email címét a nyertes-lista kommunikálásához és a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a nyereményjáték lebonyolítása céljából  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);
•    feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott Adatfeldolgozóval megossza;
•    kifejezett hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza Adatkezelőt, hogy nevét és e-mail címét az Adatfeldolgozóval közösen felhasználja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából;
•    tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a Játékosok adatait a jelen 24. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

24.    Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címeken: 
•    Magnus Pelso Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 31.); 
•    vagy a következő e-mail címen: sales@aranyhomokhotel.hu. 
A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. 

25.    Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 
•    amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
•    amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

26.    A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

27.    A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Kecskemét, 2023. 12. 01.
Magnus Pelso Kft.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező